top of page

Douala Clean City: Bíto ɓá miwɛn ɓá e ó súwɛlɛ Eɓɔ́ŋgɔm yá mundi mwá Duálá

Dernière mise à jour : 11 janv.


Ómbúsá ɓesɔmbɛ́ ɓá okó tɔ kɛ́m, nîn ŋgedi yé ndé bíto ɓá miwɛn ɓá émédí ó ɓɛ́ ó ndutá pɔ́ na dîn jɔŋgɛlɛ lá ɗɔlisɛ́ mukindi mwá Duálá.


Eɓɔ́ŋgɔm yá mundi, ROGER MBASSA NDINE a e ndé wasa na ɓá ɓɛ́ ndé ɓataɓata na mudíedi a mukindi na mundi mwá kombómbó nú timbánɛ́ epólo áō ya pényá ka kwaŋ.


Ó nîn póndá dîn ɗoŋgamɛnɛ dí jainɔ́ mɔ́sú mwá dimɔ́di mbú 2024, ɓeɓwéa ɓélálo ɓa bíto ɓá Wouri ó ɓepasi mutóɓá ɓá Duálá ɓá e masoɓɛ ó Wouri ɓá kusanɛ mukindi ɓelóŋgísán, ɓé mālɛɛ́ ó jóŋgwanɛ̌ ɓaɓɔ́ na iwíyɛ́ ó mûn mwano mwá Douala Clean City.
VICHAL DIKOBO S

699233518/670376078

45 vues0 commentaire

Comments


bottom of page